38

Čitateľné ulice

Autor(i)
Ing. arch. Branislav Strenk & Ing. arch. Barbora Šafáriková
www.barborasafarikova.wordpress.com
Miesto/lokalita
Sekčovská, 08001 Prešov, Slovakia
Odhadovaná cena
neurčené
Čitateľné ulice

V súčasnosti sídlisko Sekčov prechádza masívnou zatepľovacou
,,hystériou“. Zabúda sa však na koncepčné riešenie farebnosti nových
fasád. Takto dochádza k vizuálnej deštrukturalizácii obytných
zón. Ak by existoval regulatív farieb, sídlisko by sa stalo čitateľnejším,
čo mu v súčasnosti veľmi chýba – človek nebývajúci na sídlisku
sa v rovnakých hranatých hmotách stráca. Náš návrh ,,živej mapy“
by bloky farebne zjednocoval podľa názvu ulíc, a tak by návštevníkovi
sídliska pomohol pri ľahšej orientácii alebo nájdení správnej
adresy, znovu by zjednotil urbanistickú štruktúru, ktorá bola narušená
individuálnym výberom farebnosti každého bloku pri zatepľovacích
a rekonštrukčných prácach.


Currently, Sekčov housing estate, as well as other housing estates in
Slovakia, is going through a massive insulation “hysteria“. What is
forgotten about is the conceptual arrangement of the colour of new
facades. The outcome of which is a visual destructuralisation of residential
zones. If there was a colour regulative, the housing estate
would become more readable – which is in fact what the housing estate
lacks at present. Person not living on the housing estate can get
lost in those angular vistas. Our proposal of an “animated map“ would
unify blocks according to the names of streets which would help
a visitor gain an easier orientation to fi nd the right address. The proposal
would reunify the urban structure that was disrupted through
individual choices of colours for each of the blocks of fl ats during the
insulation and reconstruction works.

Poloha na mape

comments powered by Disqus