37

MULTI-FUNKČNÝ PRE"SHOW" PARK

Autor(i)
Ing. arch. Radoslav Seman
Ateliér
Ing. arch. Radoslav Seman - architekt
Miesto/lokalita
Kmeťovo stromoradie 3-6, 08001 Prešov, Slovenská republika
Odhadovaná cena
4 €
MULTI-FUNKČNÝ PRE"SHOW" PARK

Návrh zobrazuje ideové stvárnenie jestvujúcej plochy Záhrady umenia.
Je v ňom predstavené komplexné riešenie a využitie priestoru v prospech
všetkých občanov a návštevníkov mesta Prešov. Park rieši rozmiestnenie
aktivít voľného času pre obyvateľov v každom veku. V návrhu
sa počíta aj s objektom pre drobné občerstvenie – s kaviarňou, ktorá
bude slúžiť návštevníkom parku. K tejto stavbe patrí aj terasa pre využitie
v letných mesiacoch. Park je možné využívať ako priestor pre fi remné
športové akcie, hry, premietanie fi lmov atď. V návrhu sa ráta aj s existujúcimi
sochárskymi dielami. Okruh parku tvorí cyklotrasa s chodníkom
pre peších. Múry hradieb sú navrhované ako horolezecké steny. Panoramatický
výhľad umožňuje visutá lávka z Kmeťovho stromoradia.


The proposal depicts an idea of the depiction of an existing area „gardens
of art“. A complex solution and usage of the area is outlined in favour
of all the citizens and visitors to prešov. The park sorts out an arrangement
of free-time activities from the youngest to the oldest citizens.
The proposal also encompasses a building for refreshments – a coffee
house serving park visitors. The proposed bulding includes a terrace for
summer use. Tt is possible to take advantage of the park as a space for
different sports, screening movies, etc. The proposal counts on the existing
sculptural works. The park surroundings consist of cycling routes
with pavements for pedestrians. The walls are designed as mountainclimbing
walls. The footbridge of kmetovo stromoradie alley enables
a panoramic view of the park.

Poloha na mape

comments powered by Disqus