63

Zastávka: Prešov mesto

Autor(i)
Michal Račko
Ateliér
STU FA
Miesto/lokalita
Zápotockého 4021/3, 08001 Prešov, Slovenská republika
Odhadovaná cena
1 000 €
Zastávka: Prešov mesto

Rytmus stromov pri ceste sa premieta do rytmu nosných stĺpov
konštrukcie zastávky, náterom alebo nálepkou textúry na kôru
stromu. Odľahčuje tak konštrukciu, jej viditeľné časti sú akcentované
(i pre slabozrakých) červenou farbou. V strede zastávky
je prinesené súkromie smerom od cesty i medzi paravánmi.
Ekologicky a esteticky ideálne, avšak fi nančne mierne náročnejšie
riešenie počíta so zelenou strechou, ktorá tak vizuálne
i pocitovo spája zeleň na zastávke so zeleňou za cestou za ňou.
Celý návrh je realizovateľný náterom, resp. veľkoformátovými
nálepkami a revitalizáciou sedenia, teda fi nančne a časovo
nenáročný. Návrh reaguje na okolité prostredie, vychádza z pôvodnej
konštrukcie a ľuďom poskytuje príjemnejší priestor.


The supporting columns of the bus stop construction are laid
out in a manner copying the trees across the road, with paint
or a designer sticker with the tree bark texture motif relieving
the construction. The visible parts of the construction are accented
with red, which is easier to perceive even for the weakeyed
people. The middle of the bus stop is made to achieve
privacy from the road between the screens. A green roof visually
connecting the green behind the bus stop with the green
near it is ecologically and aesthetically ideal, although a bit
costly. The whole design is achieved by paint/large-scale designer
stickers and by the revitalisation of seats which makes
it less fi nancially onerous and time consuming. The design
depicts the surroundings of the bus stop based on original
construction and gives people a more comfortable space at
the bus stop than it does in the present.

Poloha na mape

comments powered by Disqus