7

SOLIVAR PREŠOV

Autor(i)
Ing.arch. Ondrej Mižák
Miesto/lokalita
SOLIVAR KOŠICKÁ ULICA PREŠOV
Odhadovaná cena
450 000 €

Semestrálna práca

Škola
TU KOŠICE
Fakulta
f.architektúry
Konzultant
Akad. arch. Karol Gregor, Ing. arch Andrea Bočková
SOLIVAR PREŠOV

Projekt predstavuje prestavbu bývalých strojárskych dielní a skladov
MTZ v Prešovskom Solivare na kultúrno-umelecké centrum.
Hlavným architektonickým zámerom sa stala jednoduchosť a čitateľnosť
hmoty, ktorá sa v minulosti menila podľa potrieb užívateľa.
Výsledkom stavebných procesov bol zlepenec bez akejkoľvek čitateľnosti
formy aj funkcie. Návrh očistil hmotu a pretavil ju do modernej
podoby, ktorej dominuje korténová fasáda výstavného priestoru – galérie, zároveň tým ale poukazuje na členenie hmoty v období
vzniku Solivaru. Pre umelcov tak vznikol priestor, v ktorom tvoria
a pracujú, oddychujú, ale zároveň aj vystavujú.


The project would undertake the reconstruction of the former engineering
workshops and MTZ stocks in the Prešov Saltworks as
a cultural-artistic centre. Simplicity and accessibility of the site are
the main architectural aims as it has kept changing according to the
needs of the user in the past. The result of the construction processes
was a conglomerate without any comprehensibility in form or
function. Design has clarifi ed the site and recreated it in a modern
shape, in which the korten façade of the displayed area – the gallery – dominates. At the same time, it points up the division of the
site at the time of the Saltworks formation. For the artists it means
the creation of a place in which they work, relax and exhibit at the
same time.

Poloha na mape

comments powered by Disqus