96

PO - KE - 13minút

Autor(i)
Peter Beňo sr. & Peter Beňo jr.
Ateliér
TROJA
Miesto/lokalita
E50, 08203 Lemešany, Slovakia
Odhadovaná cena
500 000 000 Eur
PO - KE - 13minút

Krajina medzi Prešovom a Košicami má svoju prirodzenú hodnotu.
Industrializácia a urbanizácia sú na prijateľnej úrovni a majú potenciál
vyvíjať sa osobitým tempom bez výrazných intervencií. Idea súmestia
je z tejto optiky vnímaná ako neprimeraná. Ťažisko návrhu spočíva
v rýchlom a efektívnom prepojení oboch miest. Posilnenie vzájomných
väzieb mestá zblíži a zároveň im ponechá kultúrne a mentálne identity.
Rýchlodráha by mala okrem transferu osôb poskytovať rýchlu prepravu
zásielok či tovaru. Z centra Prešova do centra Košíc by bolo možné
dostať sa za 13 minút a na letisko za 20 minút. Mimoúrovňové riešenie
v mestách by nezasahovalo do jestvujúcej infraštruktúry a vedenie dráhy
paralelne popri diaľnici by nevytváralo novú bariéru v krajine.


The land between PO and KE has its natural value. Industrialization and
urbanization are at an acceptable level and have the potential to develop
at their own pace without any signifi cant interventions. The idea of the
conurbation is from this point of view perceived as inadequate. The centre
of suggestion lies in the quick and effective connection of both cities.
The reinforcement of common links would bring cities close and at the
same time preserve cultural and mental identities. time. A switchback
should, apart from the transfer of people, offer a fast transfer of mail or
goods. It would be possible to travel in thirteen minutes from the centre
of Prešov to the centre of Košice or in twenty minutes to the airport.
The fl y-over solution in towns would not interfere with the existing infrastructure
and a switchback track parallel to the highway would not
create the barrier in the country.

Poloha na mape

comments powered by Disqus