21

Námestie Zuzkin park

Autor(i)
Michal Burák, Dušan Burák, Matúš Gomolčák
Ateliér
Architektonické štúdio Atrium, s.r.o.
www.atriumstudio.sk
Miesto/lokalita
Zuzkin Park 459/6, 04011 Košice - Západ, Slovenská republika
Odhadovaná cena
167 000 €
Námestie Zuzkin park

Priestorový koncept Terasy bol odvodený od voľnej formy, tzv.
„rozpadnutej ulice“, v dôsledku čoho absentujú ulice a námestia.
Práve na tejto skutočnosti je rozvíjaná AŠ. Pôvodná fontána je transformovaná
do vodného „benátskeho“ námestia, na ktorom je voda
v rovnováhe so spevnenými plochami. Dná bazénov sú plytké, nachádzajú
sa 15 cm pod úrovňou priestranstva. To umožní bezpečné využívanie
námestia po celý rok, aj v prípade, že vo fontáne nebude voda. Plastika
je osadená civilnejšie – na úrovni života, ktorý bude do priestoru vnesený.
Námestie je ohraničené drevenou pergolou. Navrhované sú vonkajšie
bary, sedenia a iné akcie, ktoré pomôžu vlastníkom strediska rozšíriť
a zatraktívniť svoje aktivity a zvýšiť celkovú príťažlivosť okolia.


The spatial concept of the Terasa housing estate has been derived from
a loose form of the so-called “run-down street“. The outcome is an absence
of streets and squares. This forms a basis for its further development.
The original fountain would be transformed into a water “venetian“
square, where the water would be on the same level as the paved
surfaces. The square is bordered by a wooden pergola. The bottom of
the pools will be shallow, 15 centimetres under the level of the square.
This will enable the safe use of the square all year round even when the
water is not in the fountain. The relief is positioned more informally –
at the level of the life that is to be brought into the square. The proposed
outdoor bars, seating and other activities are also to be located here.
This will enable the owners of the center to broaden and to improve the
attractiveness of its activities and it will also enable them to increase
the overall attractiveness of the surroundings.

Poloha na mape

comments powered by Disqus