91

Presah umeleckého obrazu do vizuálnej komunikácie

Autor(i)
Mgr.art. Richard Roháč
http://www.google.com/profiles/richardrohac
Miesto/lokalita
Hlavné námestie Košice, Slovakia
Odhadovaná cena
3000 e
Presah umeleckého obrazu do vizuálnej komunikácie

Cieľ projektu:
Dostať obrazy z galérií z múzeí a iných umeleckých inštitúcií do ulíc
mesta, čím by sa mestský verejný priestor mohol stať otvorenou galériou
s dielami vystavenými zraku bežných ľudí, ktorí galérie nenavštevujú.
Budovať vzťah širokej verejnosti k súčasnej maľbe sprostredkovať nie
len kultúrno-vizuálny zážitok , ale aj podnety na zamyslenie. Skultúrniť
a skrášliť ulice mesta. Umožniť študentom a absolventom umeleckých
škôl zapojiť sa do projektu a spoluvytvárať a skrášľovať tak verejný priestor
a nachádzajú. Aby sa obrazy uchránili pred poveternostnými podmienkazároveň
prezentovať súčasné umenie.
Realizácia projektu:
Projekt sa bude zameriavať predovšetkým na slepé okná, ktoré by sme
chceli použiť ako stále výstavné plochy pre obrazy. Po dohode s príslušným
orgánom mesta Košíc, umelci podľa témy, ktorá sa zadá namaľujú
a nainštalujú obrazy do týchto slepých okien, ktoré si nasledovne môžu
obyvatelia či návštevníci mesta Košice pri prechádzkach mestom prezerať.
Orientovať sa budú podľa mapy, ktorú vytvoríme a kde budú vyznačené
ulice a body kde sa obrazy nachádzajú. Aby sa obrazy uchránili pred
poveternostnými podmienkami, ale aj kvôli bezpečnosti by sme obrazy
prekryli antirefl exným plexisklom, ktoré pripevníme o stenu tak aby sa
dali obrazy menit.


Aim of the project:
to take pictures from galleries, museums and other art institutions to the
streets, by means of which the city would be transformed into an open
gallery for people who do not normally visit galleries to awaken public
interest in modern paintings and provide people not only with a cultural
and visual experience, but also with an impetus to think to decorate
the streets and introduce culture to enable art schools students and graduates
to participate in the project and thus contribute to the creation of
works of art and decoration of an open city area
Project implementation:
The project will focus mainly on the “blind windows”(usually just window
frames placed on the wall and fulfi lling only decorative function) which
would be used as permanent exhibition base for pictures. As soon as agreement
with the responsible body of Košice is reached, artists will paint
the topic-related pictures and consequently install them into the “blind
windows”. Košice residents and visitors will then be able to see the works
while walking around the city. We will create a map and mark the streets
and spots where the pictures are located. This will help people with the
orientation. To prevent pictures from damage caused by bad weather conditions
and to protect them, the pictures will be covered with antirefl ective
plexiglass which will be fi xed to the wall in such a way as to be able to
change the pictures beneathr the cover.

Poloha na mape

comments powered by Disqus