29

Námestie čítajúcej mládeže

Autor(i)
Elena Fialková, Zuzana Tomková
Miesto/lokalita
Námestie mládeže 4414/2, 08001 Prešov, Slovenská republika
Odhadovaná cena
50 000 €
Námestie čítajúcej mládeže

Naším zámerom bolo vytvoriť mestský zásah, ktorý by zároveň inicioval
rozvoj okolia. Riešeným územím je Námestie mládeže v Prešove.
Rozmýšľali sme nad fenoménom mŕtvych fontán a ich miestom
v súčasnom verejnom priestore. Sú už len pamätníkmi minulej doby?
Je ich možné oživiť?
Najdôležitejší však nie je samotný objekt fontány, ale naplnenie potenciálu
verejného priestoru. Našimi prostriedkami na revitalizáciu
sú lavičky s knihami z blízkej Štátnej vedeckej knižnice a lampy na
čítanie. Princíp okraja defi nuje priestor námestia a ponúka priestor na
zastavenie, prečítanie knihy, zotrvanie. A tak, kde sa niečo bude diať,
bude sa diať aj niečo viac, dôjde k stretávaniu ľudí – miesto sa stane
meeting point. Predpokladaným dôsledkom bude zatraktívnenie knižnice
a brehu neďalekej Torysy.


Our aim was to create a city intervention, which would concurrently
initiate environment development. The area for a proposed solution
is Youth Square in Prešov. We have been thinking about the
phenomenon of dead fountains and about their place in the current
public space. Have they remained just memorials of past times?
Is it possible to revive them?
However, the most important is not the fountain itself, but the fulfi
llment of the public space’s potential. Benches, lamps and books
from the nearby State Scientifi c Library represent a means of revitalization.
The edge principle defi nes the square space and offers the
chance of a pause, reading a book and staying for a while. And so,
there where something happens, also something more can happen
and people tend to meet here. This place becomes a meeting point.
As a result we expect an increase in the attractiveness of the library
and the nearby bank of the Torysa.

Poloha na mape

comments powered by Disqus