19

Salamander - Vodácky klub s lodenicou

Autor(i)
Marek Šimai
Ateliér
študent architektúry
Miesto/lokalita
Pod šiancom 650/2, 04001 Košice - Sever, Slovenská republika
Odhadovaná cena
500 000
Salamander - Vodácky klub s lodenicou

V meste Košice je potrebné zlepšiť podmienky na tréning jedného z naších najúspešnejších olympijských športov. Preto je nutné vytvoriť kvalitné prostredie pre rozvoj kanoistiky na vrcholovej, ale aj rekreačnej úrovni a využiť potenciál rieky Hornád. Salamander je projekt vodáckeho klubu s lodenicou, ktorý sa nachádza v rekreačnej oblasti Anička pri hrádzi rieky Hornád neďaleko areálu Ryba Anička. Salamander by mal slúžiť pre potreby Združenia vodáckych klubov Košíc, ale jeho služby určite využijú aj športovci na hrádzi a rodiny s deťmi. Kedže samotné združenie počíta s výstavbou vodáckeho komplexu na rieke Hornád v troch etapách, lodenica situovaná na jeho začiatku by ho vhodne doplnila. Čo sa týka stavby, jedná sa o jednopodlažnú budovu, ktorá sa tiahne pozdĺž pravej hrádze rieky. Architektonický návrh bol ovplyvnený dlhými horizontálnymi líniami hrádze, ale aj prírodou. Voda, ako neoddeliteľná súčasť kanoistiky, jej jemné línie, premeny, hravosť, čistota tvaru i akási ľahkosť samotného kajaku mi boli pri tvorbe inšpiráciou. Jej hlavným zdrojom sa mi však stal obojživelník, Salamandra škvrnitá.


In Košice it is necessary to improve conditions for the training of one of our most successful Olympic
sports. Therefore there is a need to create a quality environment for canoeing development at
the professional as well as recreational level and utilize the potential of the Hornád river. Salamander
was projected by the waterman’s club with a boatyard, located in the recreation area, Anička,
at the Hornád river dam near the Ryba Anička complex. Salamander should serve the needs of the
Association of waterman clubs in Košice, but sportsmen at the dam or families with children may
make use of its services as well. The association itself counts on the construction of waterman’s
complex at Hornád river in three stages and the shipyard situated at the beginning would properly
complete it. The building will be constructed as single-fl oor stretching along the right side of the
river dam. The architectonical proposal was infl uenced by the long horizontal lines of the dam, but
also by nature. Water as an integral part of canoeing, its fi ne lines, transformations, playfulness,
the purity of shape and ease of a single kayak were the inspiration for me. But the main source of
inspiration was the amphibian, Fire Salamender.

Poloha na mape

comments powered by Disqus