39

Bývanie v parku = Život v parku

Autor(i)
Marek Šimai, Martin Richnavský, Diana Kormanikova, Tomáš Varga
Ateliér
študenti architektúry
Miesto/lokalita
Trieda Snp 202/26, 04011 Košice - Západ, Slovenská republika
Odhadovaná cena
120 000
Bývanie v parku = Život v parku

Začiatkom 60-tych rokov sa na planine na západnom okraji mesta
Košice začalo stavať najzelenšie košické sídlisko Nové mesto, alebo
ako ho všetci Košičania nazývame, Terasa. Úlohy vytvoriť koncepciu
sídliska pre približne 45 tisíc obyvateľov sa vtedy ujal projekčný
tím okolo Bertolda Hornunga, českého architekta a urbanistu.
Už vtedy kládol veľký dôraz na súžitie človeka s prírodou a po vzore
zahraničných „záhradných miest“ vytvoril koncepciu „bývania
v parku“, podľa ktorej je v priestoroch vo vnútri blokov každého Luníka
zriadená plocha verejnej zelene doplnená o základné občianske
vybavenie. Náš zásah chce nadviazať na pôvodnú koncepciu bývania
v parku a rozšíriť ju o nový život. Zásah sa týka troch okrskov na už
vyššie spomínanom sídlisku Terasa, a to konkrétne Luníka I, II a III.
V riešenej oblasti sme sa rozhodli prepojiť parky ako hlavný koncept
urbanistického zásahu. Prepojenie by malo byť tvorené zelenými
prechodmi pre chodcov, novými bežeckými trasami a cyklotrasami,
pavilónmi, a zároveň by tu malo dôjsť k skĺbeniu športu a kultúry.


The development of the greenest neighborhood Nové mesto was commenced
in the western periphery of Košice in the early 1960´s. This neighborhood is
known as Terasa. The projection team of Bertold Hornung, a Czech architect
and town planner, took charge of the neighborhood conception for forty-fi ve
thousand citizens. They created a conception of “living in the park“ where every
block of fl ats has a public green space completed by basic civil amenities. The
conception was inspired by foreign Garden Cities emphasizing the harmonious
coexistence of man and nature. We would like to continue the original conception
of “living in the park“ and bring new life into the park. Our intervention includes
three neighborhood units at Terasa, namely Lunik I, II and III. The main
concept of the urban intervention is an interconnection of the parks in this area.
The interconnection of parks will consist of green paths for pedestrians, new
running tracks, cycling routes, pavilions and at the same time it will bring sport
into consonance with culture.

Poloha na mape

comments powered by Disqus